Skriv til os her

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du læse salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med køb hos Lyngholm Kloak A/S.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Lyngholm Kloak A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Lyngholm Kloak A/S.

36 77 00 77

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Lyngholms salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Lyngholm og kunden for alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne.

Kundens ordre, salgs- og leveringsbetingelser eller andre dokumenter fra kunden er ikke en del af aftalen, uanset om disse er fremsendt til Lyngholm. Skal sådanne dokumenter mv. være en del af aftalen, skal dette på forhånd være udtrykkeligt skriftligt aftalt med Lyngholm.

Tilbud, ordrebekræftelse, forslag, tegninger, skitser og andet materiale udleveret af Lyngholm, er Lyngholm’ ejendom. Materialet må ikke mangfoldiggøres og må kun anvendes til udførelse i forbindelse med Lyngholm’ leverancer.
Tegninger mv. må ikke uden Lyngholms tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer og må ikke af
kunden kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kendskab.

Det påhviler kunden at indhente myndighedernes godkendelse i de enkelte projekter, og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i
det omfang tilbuddet eller anden skriftlig aftale med Lyngholm udtrykkeligt henviser til dem.

Lyngholm vil efter bedste evne vejlede kunden vedrørende valg af produkter, ydelser og deres funktioner. Sådan vejledning, herunder også beregninger,
ydet af Lyngholm, er alene vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk og lignende rådgivning. Det er udtrykkeligt aftalt, at sådan vejledning
og bistand ydes uden beregning, og at Lyngholm derfor ikke påtager sig nogen form for forpligtelser eller ansvar desangående.

Lyngholm er til enhver tid berettiget til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.

Tilbud/ordrebekræftelse, Lyngholms salgs- og leveringsbetingelser, AB92 og den køberetlige lovgivning gælder i nævnte rækkefølge. For forbrugere
gælder den ufravigelige køberetlige lovgivning i tillæg til Lyngholms tilbud og salgs- og leveringsbetingelser.

 

 

2. Indgåelse af aftaler


Tilbud fra Lyngholm er bindende i 30 dage fra dateringen af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Et tilbud er først bindende mellem parterne, når kunden skriftligt har accepteret dette uden forbehold.

Lyngholms ydelse og/eller salgsgenstand er nærmere beskrevet i Lyngholms tilbud. Lyngholm kan efter eget valg i forbindelse med tilbuddet udarbejde en nærmere arbejdsbeskrivelse vedrørende leverancen.

Kunden er forpligtet til nøje at kontrollere Lyngholms tilbud/ordrebekræftelse. Måtte der være fejl i tilbuddet/ordrebekræftelsen, skal kunden straks,
og senest 3 hverdage efter modtagelsen heraf, fremsætte indsigelse over for Lyngholm. Lyngholm bærer således intet ansvar for evt. fejl i tilbuddet/ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål eller i øvrigt.

Lyngholm bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller Lyngholm udtrykkeligt skriftligt har indestået herfor.

 

 

3. Levering mv.

Oplysninger om kabler, rørføring m.v. kan fås ved henvendelse til kommunale værker, telefonselskaber, naturgasselskaber, fjernvarmeværker og Ledningsejerregisteret (LER). Lyngholm indhenter for kundens regning og risiko oplysninger om kabler fra Ledningsejerregistret. (LER) mv. og Lyngholm fakturerer omkostninger mv. hertil til kunden i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende prisliste og timepris. På kundens egen private matrikel er det kundens ansvar, at oplysninger om kabler, rørføring m.v. er korrekt registreret inden arbejdet påbegyndes. Eventuelle skader som følge af fejl i tegninger, registreringer mv. er Lyngholm uvedkommende og omkostninger mv. forårsaget heraf vil af Lyngholm blive faktureret til kunden i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende prisliste og timepris.

Lyngholm afgiver tilbud baseret på følgende forudsætninger:

- at der er normal, fri adgangsvej til stedet for opgavens udførelse, herunder at Lyngholms køretøjer kan anvendes på stedet uden fare for fastkørsel, væltning mv.,
- at der er fri adgang for opgavens udførelse,
- at alle tekniske og lignende installationer mv., der kan blokere for opgavens udførelse er afinstalleret og ryddet af vejen inden det aftalte tidspunkt for opgavens               udførelse, 
- at opgravet jord, betonaffald samt øvrigt affald ikke er klassificeret som farligt affald,
- at jordbundsforholdende ikke er usædvanlige, herunder at der ikke er store sten og lignende, eller generende grundvandsspejl, der kan besværliggøre eller blokere         for opgavens udførelse,
- at arbejdet ikke forsinkes som følge af kundens eller tredjemands forhold, f.eks. ved blokering med parkerede biler, containere mv.,
- at de specifikationer, der var til stede ved tilbudsafgivelse og opmåling er de samme på tidspunktet og stedet for opgavens udførelse, og.
- at tanken ved tankrensning er tom.

Merudgifter og omkostninger som følge af ovenstående faktureres af Lyngholm til kunden ud over den i tilbuddet anførte pris i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende prisliste og timepriser. 

Lyngholm er uden ansvar berettiget til at standse arbejdet, hvis et eller flere af ovenstående forhold måtte opstå, indtil kunden accepterer de hermed forbundne merudgifter for kunden. For farligt affald gælder herudover det i punkt 10 anførte For arbejde i, på og med faldstammer, brønde, toiletter mv. gælder herudover det i punkt 11 anførte.

For TV-inspektion gælder herudover det i punkt 12 anførte.

For tankrensning gælder herudover det i punkt 13 anførte.

Følgende er ikke medregnet i tilbuddet og faktureres særskilt af Lyngholm til kunden henhold til Lyngholm’ til enhver tid gældende prisliste og timepriser,
medmindre andet er udtrykkeligt er aftalt og angivet i tilbuddet:

- Omkostninger til 230V tilslutning, evt. til leje af generator.
- Omkostninger til vandforbrug, f.eks. ved spuling og fræsning af kloak. 
- Omkostninger i forbindelse med uforudsete hindringer i grunden, herunder murbrokker, gammel vej, fundamenter, trærødder, store sten m.v. og andre uforudsete ændringer     i terrænet.
- Ekstra omkostninger ved skybrud, stærk regn, hård tørke eller frost til udgravning mv.
- Omkostninger til evt. håndgravning pga. kabler mv.
- Omkostninger til evt. vinterforanstaltninger.
- Omkostninger til reetablering af spor i græs/terræn mv.
- Omkostninger til reetablering af belægninger eller asfalt.

Med mindre andet fremgår af tilbuddet, er opgavens udførelse altid beregnet på én kontinuerlig arbejdsgang inden for normal arbejdstid. Afklaring af uforudsete hindringer foretages af Lyngholm mod normal timebetaling i henhold til Lyngholm’ til enhver tid gældende prisliste og timebetaling.

Hvis Lyngholm’ montører, teknikkere eller underleverandør kører forgæves til en opgave, eller udsættes for ventetid, der ikke kan tilskrives Lyngholm egne forhold, er Lyngholm berettiget til at fakturere kunden for forbrugt tid samt kørsel i henhold til Lyngholm’ til enhver tid gældende prisliste og timepriser.

For eventuel ventetid på arbejdspladsen, afregnes, når ikke andet på forhånd skriftligt er aftalt med Lyngholm, i henhold til Lyngholms til enhver tid
gældende timepris, medmindre ventetiden skyldes Lyngholms egne, dokumenterede forhold. Arbejdes der uden for normal arbejdstid, herunder lørdag,
søn- og helligdage, afregnes der med overtidsbetaling for personel i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende priser. Priser i tilbud vedrørende slamsuger, spulevand, deponi er beregnet som forventet mængde og er derfor variable priser og ikke faste priser.

Lyngholm forbeholder sig ret til, før levering og opgavens udførelse, og uden forudgående meddelelse til kunden, at foretage evt. ændringer i m.h.t. opgavens udførelse, som Lyngholm anser for nødvendige, og som ikke har indflydelse på kvaliteten eller funktionaliteten af leverancen. Sådanne ændringer berettiger ikke kunden til at hæve købet, medmindre denne kan bevise, at én bestemt konstruktion var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke kunden til nogen form for skadeserstatning.

 

 

4. Leveringsbetingelser og leveringstid

Leveringstiden fremgår af Lyngholm’s tilbud eller ordrebekræftelse. Leveringstider er omtrentlige og ikke bindende for Lyngholm, medmindre dette
udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Levering inden for 1 uge fra den i tilbuddet/ordrebekræftelsen udtrykkeligt anførte leveringstid betragtes altid som rettidig
levering.

Leverancen indeholder kun de ydelser, opgaver og produkter, der udtrykkelig er angivet i tilbuddet. 

Levering og opgavens udførelse sker til kundens adresse i Danmark, medmindre anden leveringsadresse udtrykkeligt er aftalt mellem parterne og fremgår af tilbuddet. Lyngholm forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

 

 

5. Priser, betaling og sikkerhed.

Prisen gælder for de i tilbuddet/ordrebekræftelsen anførte ydelser, opgaver og produkter, og Lyngholm forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leveret ydelse, som ikke udtrykkeligt fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen, herunder vedrørende de i punkt 3 anførte forhold. Der henvises til Lyngholm’ til enhver tid gældende prisliste og timepriser.

Ved telefoniske henvendelse til Lyngholm oplyses prisen med angivelse af, at den telefonisk oplyste pris tillægges moms. Ved skriftlige tilbud angives prisen i tilbuddet eksklusiv moms med tillæg af moms som en særskilt post i tilbuddet. 

Lyngholm forbeholder sig ret til at ændre prisen anført i tilbuddet, såfremt der inden levering pålægges Lyngholm nye eller forøgede omkostninger bl.a.
som følge af indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter og lignende.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, løbende ydelser etc. til offentlige myndigheder og lignende er ikke omfattet af tilbuddet og er Lyngholm uvedkommende.

Lyngholm forbeholder sig ret til ved levering, at pålægge kunden et fragtgebyr og at viderefakturere et evt. fragtgebyr fra Lyngholms leverandører.

Ved fremsendelse af faktura opkræves et administrationsgebyr pr. fremsendt faktura. Størrelsen af administrationsgebyret fremgår af Lyngholms prisliste.
Det samme gælder ved faktura via EAN og e-mail.

I forbindelse med transport af farligt gods, jf. punkt 10, er Lyngholm berettiget til at pålægge kunden et tillæg. Størrelsen af tillægget fremgår af Lyngholms prisliste og ændres løbende i forhold til markedsprisen.

For TV-inspektion gælder for afregning og fakturering tillige det i punkt 12 anførte.

Lyngholm kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

Ved dellevering af en samlet ordre faktureres delleverancerne særskilt,

Lyngholm betalingsbetingelser er som anført på Lyngholms faktura og rettidig betaling anses for sket, såfremt beløbet er modtaget på Lyngholms konto på forfaldsdatoen.

Hvis kunden ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted. Eventuelle oplagringsomkostninger faktureres til kunden og oplagring sker for kundens risiko.

Overskrides forfaldsdatoen, beregnes morarente fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned for erhvervskunder, og med den i renteloven anførte
rentesats for privatkunder/forbrugere.

Ved udstedelse af rykkere pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. stk. i medfør af renteloven. Ved overgang til inkasso pålægges gebyr på 100 kr. i medfør af renteloven.

Ved en erhvervskundes misligholdelse med betaling af faktura pålægges et gebyr (kompensationsbeløb) på 310 kr. i medfør af renteloven.

Renter og gebyr betales forud for anden gæld.

Ved ordrer over kr. 20.000 er Lyngholm berettiget til efter Lyngholms valg at kræve fuld forudbetaling eller a conto betaling i takt med opgavens udførelse. Ved ordrer over 50.000 kr. er Lyngholm berettiget til at kræver bankgaranti fra anerkendt kreditinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at bringe Lyngholms krav på betaling til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om kundes krav
måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.

Lyngholm har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for kunden vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

Lyngholm er berettiget til at ophæve aftalen vedrørende den relevante leverance og kræve erstatning for det af Lyngholm lidte tab, såfremt betaling af
forfaldne beløb ikke er sket senest 30 dage efter forfaldstid.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for eventuelle garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen, der skyldes forhold uden for Lyngholm’s kontrol. Ved en berettiget reklamation fra kundens side, kan kunden alene tilbageholde en andel af købesummen
svarende til reklamationens omfang.

 

 

6. Forsinkelse

I tilfælde af overskridelse af en skriftligt aftalt leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er kunden, hvis forsinkelsen er til væsentlig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for Lyngholm at kræve levering og fastsætte en ny frist for levering. Fristen må ikke være kortere end 10 arbejdsdage og skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Foretager Lyngholm ikke herefter rimelig foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at ophæve aftalen vedrørende den forsinkede levering. Kunden er i den forbindelse alene berettiget til erstatning for dokumenteret, direkte tab i overensstemmelse med punkt 9.

Kunden kan ikke herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 9 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, dette efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringsfrist.

 

 

7. Mangler og reklamation

Ved levering og afslutning af opgaven, påhviler det kunden straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Reklamation skal ske straks og senest 5 hverdage fra levering og leverancens afslutning.

Lyngholm forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe mangler og leverancer, der er mangelfuldt udført på
grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling/udførelse. Sådan afhjælpning sker efter Lyngholms valg ved reparation eller omlevering, og Lyngholm afgør, om og i hvilket omfang, der skal ske omlevering. Sætningsskader er ikke omfattet af Lyngholms ansvar og kunden har ingen mangelbeføjelser for sådanne.

Lyngholm skal foretage afhjælpning inden rimelig tid, og senest inden for 10 arbejdsdage. Sker dette ikke, er kunden berettiget til skriftligt over for
Lyngholm at kræve afhjælpning inden for en af kunden fastsat frist, som ikke må være kortere end 10 arbejdsdage. I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden er Lyngholm’s ansvar begrænset til levering af ny tilsvarende ydelse/produkt uden beregning. Lyngholm er dog berettiget til i stedet at udbedre mangler, hvis Lyngholm vurderer, at udbedring kan ske på forsvarlig vis. Foretager Lyngholm ikke afhjælpning som ovenfor anført, er kunden berettiget til at ophæve aftalen vedrørende den forsinkede levering. Kunden er i den forbindelse alene berettiget til erstatning for dokumenteret, direkte tab i overensstemmelse med punkt 9.

Kunden kan ikke herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og kan ikke i øvrigt gøre rettigheder gældende mod Lyngholm i anledning af mangler ved Lyngholm’ produkt,
medmindre dette følger af ufravigelig lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelsen i købelovgivningen.

Foranstående begrænsninger i Lyngholm´s erstatningsansvar for mangler finder ikke anvendelse, hvis kundens tab i så henseende er opstået som følge
af Lyngholm’s forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

 

 

8. Produktansvar

Lyngholm er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Lyngholm eller andre, som Lyngholm har ansvaret for. Lyngholm er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

For produktansvar er Lyngholm ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette Lyngholm,
hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Lyngholm ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Lyngholm sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden at kunne blive
adciteret eller medsagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret som behandler sagen. Lyngholm’ produktansvar er begrænset til 50.000 kr.

Kunden skal holde Lyngholm skadesløs, i den udstrækning Lyngholm pålægges ansvar over for tredjemand for enhver skade eller tab, som Lyngholm ikke er ansvarlig for over for kunden i henhold til ansvarsbegrænsningerne anført ovenfor i dette punkt 8 eller nedenfor i punkt 9. Kunden er forpligtiget til at
lade sig sagsøge ved samme domstol, hvor krav mod Lyngholm behandles, forudsat kravet mod Lyngholm er baseret på skade, der påstås forårsaget af
produkterne solgt til kunden.

 


9. Generelle ansvarsbegrænsninger

Lyngholm kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Lyngholms ansvar for direkte dokumenteret tab er begrænset til det
mindste af følgende beløb – fakturabeløbet for den leverance, der medfører ansvaret, eller 50.000 kr. pr. skade og i alt pr. år.


Lyngholm kan i ingen tilfælde drages til ansvar for, at aftalen forsinkes, forhindres eller vanskeliggøres på grund af en force majeure-begivenhed. Force majeure- begivenheder omfatter bl.a. krig, mobilisering, virus, pandemier, epidemier, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportbestemmelser, leveringshindringer, herunder hos underleverandører samt andre uforudseelige begivenheder, der er
uden for Lyngholm’ kontrol.


Lyngholm skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-begivenheds negative konsekvenser for opfyldelsen af sine
forpligtelser. Lyngholms forpligtelser suspenderes i den periode, force majeure- begivenheden varer. Lyngholm skal umiddelbart efter situationens ophør,
genoptage opfyldelsen af sine forpligtigelser. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure- begivenheden varer.

 

 

10. Særligt om farligt affald

Ved transport af farligt gods er det til enhver tid affaldsproduktcentens (kundens), ansvar at de angivende mængder og klassificering af det forurenede gods er deklareret korrekt.

Gods som overskrider aftalte maksimum forurenings værdier, evt. via prøvetagning kan medføre øgede omkostninger. Evt. øgede omkostninger i forbindelse med ovenstående faktureres ud over det i tilbuddet anførte i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende prisliste og timepris.


Kan den nye opståede situation ikke løses tilfredsstillende, annulleres aftalen og en ny aftale skal genforhandles mellem parterne. Evt. gods returneres til kunden for kundens regning og risiko.

Gods som ikke kan deponeres som følge værdioverskridelser eller ukorrekt klassificering, returneres altid af Lyngholm til kunden for kundens regning og risiko og samtlige udgifter og omkostninger i denne forbindelse påhviler kunden.

 


11. Særligt om faldstammer, brønde, toiletter mv.

Lyngholm tager forbehold for skader i forbindelse med rensning af toiletter, gulvafløb, køkkenvaske, faldstammer mv. som følger: 

Fræsning af faldstammer


Ved fræsning af faldstammer må det forventes, at faldstammerne er så gamle, at de med tiden er blevet porøse og at der derfor kan gå hul på  faldstammerne ved rensningen.

Skader, herunder vandskader, ved fræsning af faldstammer påhviler kunden og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse.


Spuling af faldstammer

Ved spuling af faldstammer i forbindelse med reeligning, boring, spuling, fræsning mv. må det forventes, at faldstammen, der skal reelines, bores,  pules,
fræses mv. er i en så dårlig stand, at faldstammen enten allerede er eller vil blive utæt i forbindelse med udførelse af arbejdet.

Skader, herunder vandskader, ved spuling af faldstammer påhviler kunden og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse.

Faldstammer og fælles faldstammer


Faldstammer kan som følge af alder og manglende eller mindre god vedligeholdelse være i en sådan stand, at der kan gå hul på dem ved rensningen. Er faldstammen lukket helt til eller er der hårde aflejringer i faldstammen, kan faldstammen ligeledes gå i stykker.


Konstruktionen kan endvidere være udført således, at naboens faldstammer mødes og løber sammen til fodbøjningen. Hvis nogen i nabobygningen har udført ombygning og nogle af byggematerialerne finder vej ned i f.eks. gulvafløbet, kan dette give problemer i kundens ejendom.


Skader, herunder vandskader, som følge af ovenstående påhviler kunden og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse. 

Skjulte/ukorrekt  rørinstallation, aflejring

Skader ved skjulte eller ukorrekte rørinstallationer, aflejringer i ledningen samt ældre/gamle faldstammer, skader i forbindelse med af-og påmontering af toiletter, fællesstammer med naboejendom forekommer ofte. 

Skader som følge af ovenstående påhviler kunden og Lyngholm har intet ansvar i denne  forbindelse.


Toiletter af-og/påmontering


Af/påmontering af toilet er normalt VVS-arbejde. Lyngholm kan på opfordring af kunden udføre dette som en ekstraarbejde og Lyngholm vil gøre, hvad  man kan for at udvise størst mulige forsigtighed. Desværre kan det ske, at bolte, møtrikker mv. sidder så godt fastskruet, da de kan have siddet i mange år eller være spændt for hårdt fast, at disse i forbindelse med løsningen går i stykker.


Af-og/påmontering samt efterfugning af toilettet sker på kundens regning og risiko, og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse.

Brønde/Brønddæksler

Brønddæksler kan sidde så fast, at Lyngholm bliver nødt til at slå kraftigt på dem, for at få dem løsnet, så de kan åbnes. Det kan i den forbindelse ske, at
der måske ligger en meget lille sten i kanten af dækslet, der gør, at når Lyngholm slår på dækslet, vil det knække. Dækslet kan også være gammelt eller
allerede have pådraget sig skader, som Lyngholm ikke kan se. Herudover kan man forvente, at dækslet knækker, hvis det sidder fast ved åbningen.  Kunden kan selv sørge for, at dæksler er let tilgængelige ved at holde karmen ren og 1 – 2 gange årligt smøre kanten med f.eks. syrefri smørefedt.

Skader som følge af ovenstående påhviler kunden og Lyngholm har intet ansvar i denne forbindelse.

 

 

12. Særligt om TV-inspektioner

Det er en forudsætning for TV-inspektionens normale gennemførelse, at kunden udleverer en oversigtsplan over de ledninger og brøndstrækninger, der  ønskes inspiceret med angivelse af ledningsdybder, lednings- fald og ledningsdimensioner. Lyngholm indhenter for kundens regning og risiko oplysninger
om kabler fra Ledningsejerregistret. (LER) mv.. og Lyngholm fakturerer omkostninger mv. hertil til kunden i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende
prisliste og timepris. Endvidere forudsættes, at adgangsforhold er frie og let tilgængelige, herunder at brønde, rørledninger, ledningsdybder,  ledningsdimissioner og fald synliggøres, og at dæksler er fritlagt og let oplukkelige. 

Parkering skal anvises og klargøres, da både TV-vogn og spulevogn skal være nær og maksimalt 80 meter fra rørledning eller brønd, hvor opgaven skal udføres.

Ud over den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne og udstyr i henhold til Vejdirektoratets gældende regler om "Vejregler for afmærkning af vejarbejder" og i øvrigt som krævet af vejmyndigheden, politi og arbejdstilsynet, er alle relevante tilladelser fra såvel tredjemand
som offentlige myndigheder Lyngholm uvedkommende.

Såfremt kunden ønsker udført højtryksspuling/industrispuling, oprensning, afspærring, overpumping mv., skal dette på forhånd være aftalt skriftligt med
Lyngholm.

Frigravning af brønde og ledning/rør skal på forhånd aftales skriftligt med Lyngholm og anvises inden opgavens opstart. Frigravningen faktureres i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende timepris, medmindre andet på forhånd skriftligt er aftalt med Lyngholm.

Lyngholm fraskriver sig ethvert ansvar for skade i afløbssystemet eller hos tredjemand, når disse er en konsekvens af TV inspektionens udførelse. Hvis  kameraet sidder fast som følge af forhold, der ikke skyldes Lyngholms forhold eller i øvrigt kan lægges Lyngholm til last, betaler kunden for samtlige omkostninger til vogn og personel indtil det tidspunkt, hvor vognen igen er i drift.

Der afregnes efter forbrugt tid og til Lyngholms til enhver tid gældende timepris, med mindre en meterpris/strækpris eller andet på forhånd skriftligt er aftalt med Lynholm. Antal stræk er optalt efter information fra kunden eller efter udleveret tegning fra kunden. Uoverensstemmelser mellem information/tegning fra kundens og de faktiske forhold på stedet for opgavens udførelse er alene kundens ansvar. 

I de tilfælde, hvor Lyngholm vurderer, at det er bedre/billigere for kunden at færdiggøre en sag på overtid, i stedet for at bruge ekstra tid på afrigning –
hjemkørsel – og næste dag - udkørsel – anrigning – arbejde – afrigning – hjemkørsel, kontaktes kunden for nærmere aftale herom. Denne overtid vil blive faktureret kunden i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende priser. Kan kunden ikke kontaktes og aftale ikke indgås, standser Lyngholm  arbejdet, afrigger og forlader pladsen.

Der faktureres efter forbrugt tid, med mindre en meterpris/strækpris eller andet på forhånd er skriftligt er aftalt med Lyngholm. Ekstra stræk i forbindelse
med tilbudsarbejde faktureres til nedsat pris i henhold til tilbud. Fakturering i forbindelse med spulearbejde med slamsuger samt spulevand og  deponering af affald, faktureres efter forbruget på sagen.

Alle tv-inspektioner udføres som stikrapportering med mindre andet på forhånd skriftligt er aftalt med Lyngholm. Tegningsmateriale bliver udarbejdet i
BlueBeam i de tilfælde, hvor dette kan lade sig gøre. Udleveret tegningsmateriale fra Lyngholm er vejledende, men vil aldrig være 100 % målfast. TV-Inspektionsrapport bliver fremsendt til kunden i digitaliseret udformning inkl. tegning og billedmateriale. Digitaloptagelse af tv-inspektion fremsendes på
forlangende.

 

 

13. Særligt om tankrensning

Det er en forudsætning for tankrensning, at tanken er tømt, forinden tankrensning kan påbegyndes.

Lyngholm kan efter aftale med kunden forestå tømning af tanken for kundens regning og risiko, og udgifterne hertil faktureres af Lyngholm til kunden i henhold til Lyngholms til enhver tid gældende prisliste og timepriser.

En tank kan ikke tømmes for tyktflydende indhold, f.eks. heavy fuel, medmindre temperaturen for tankens indhold er mindst 20 grader.

 

 

14. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Lyngholm’ ejendom, indtil købesummen inkl. renter og omkostninger er betalt fuldt ud eller der er stillet betryggende sikkerhed herfor. Lyngholm er således i tilfælde af kundens misligholdelse berettiget til at begære sig indsat i besiddelsen af leverancen. Standser kunden sine betalinger, kommer kunden under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling el. lign. eller erklæres insolvent, er Lyngholm ligeledes berettiget at ophæve aftalen og til at fordre leverancen udleveret til sig.

 


15. Tvister og lovvalg

Tvister afgøres efter dansk ret og værneting er aftalt til Københavns Byret i 1. instans. Den Internationale Købelov (CISG) finder ikke anvendelse.

 


16. Kontakt

Lyngholm Kloak A/S
CVR-nr. 10 03 50 82
Avedøreholmen 58
2650 Hvidovre
E-mail: lyngholm@lyngholm.dk
Web: www.lyngholm.dk